title icon 苗栗縣教育服務役資訊網
menu_top_background
:::
附表K
:::

附表K

教育部教育服務役績優替代役役男表揚事蹟表(一般役男)

姓名

 

照片:

請檢附役男一張二吋半身照片、三至五張生活(工作)照片(勿粘貼),數位照片請以電子檔傳送本部替代役小組。

服勤單位

 

服勤處所

 

連絡電話

 

學歷

 

勤務類別

 

梯次

 

專長證照(無免填)

 

初評

成績

 

退役

日期

 

   

   

(含敍奬文號)

一、        協助執行服勤管理工作成效。

 

 

 

 

 

 

 

二、        特殊工作事蹟。

 

 

 

 

 

 

 

三、        其他。

 

 

 

 

管理

人員

 

服勤處

所主管

 

服勤單

位主管

 

menu_bottom_background

::: copy right: 苗栗縣政府教育處資訊中心
建議使用瀏覽器Firefox或Chrome