title icon 訓導組網站
menu_top_background
:::
第一階段評分表
:::
苗栗縣造橋鄉談文國民小學101學年度第一學期第一階段三項競賽評分表(更新日期:101.08.30)

項目

整潔

秩序

禮貌

老師

簽名

班級

一甲

二甲

三甲

四甲

五甲

六甲

一甲

二甲

三甲

四甲

五甲

六甲

一甲

二甲

三甲

四甲

五甲

六甲

第一週

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二週

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三週

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四週

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五週

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六週

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第七週

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第八週

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第九週

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十週

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎請依學生表現好壞依序給予6-3分,不要給名次,以免影響分數的統計。並簽名於後

 

總分累計

 

 

 

 

 

班級

一甲

二甲

三甲

四甲

五甲

六甲

第一週

 

 

 

 

 

 

第二週

 

 

 

 

 

 

第三週

 

 

 

 

 

 

第四週

 

 

 

 

 

 

第五週

 

 

 

 

 

 

第六週

 

 

 

 

 

 

第七週

 

 

 

 

 

 

第八週

 

 

 

 

 

 

第九週

 

 

 

 

 

 

第十週

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

menu_bottom_background

::: copy right: 苗栗縣政府教育處資訊中心
建議使用瀏覽器Firefox或Chrome