title icon 談文國小教務組
menu_top_background
:::
100客語每週一句
:::

1.        吂?( 你吃早餐了沒?)        食(正要吃)

ngiˇsiid  zeuˊmangˇ?                 zang  oi   siid

 

2.             難(看起來不難)      無?(是嗎)

kon  hiˋloiˇ mˇ voi  nanˇ              he   moˇ

 

3.         你(這個送給你)           勢(不好意思)

iaˋsung  bunˊngiˇ                   paiˇ  se

 

4.             著!(好久不見!)無         个?(忙什麼!)

anˋ giuˋ moˇ kon  doˋ!           moˇ hanˇ maˋge

 

5.            無?(你很開心嗎?)        暢(我好高興)

ngiˇiuˊdongˊtiong  moˇ               ngaiˇ dongˊtiong

 

6.       �(時間到了)           �!(可以吃午餐了!)

siiˇgienˊ do  eˇ               hoˋsiid   zu  eˇ

 

7.           大(這裡風很大)毋        膊(不要打赤膊)

iaˋ vi  fungˊdongˊ tai              mˇhoˋdaˋcagˋbogˋ

 

8.         無?(你會不會?) 這            會(這個我不會)

ngiˇhiauˋdedˋmoˇ?             iaˋ  ngaiˇ mˇ  voi

 

9.      無?(需要幫忙嗎?)        你(拜託你)

oi ten  suˋ moˇ                 bai togˋ ngiˇ

 

10.        飯(一起去吃飯)            來!(我馬上過來!)

kiung ha  loiˇ hi  siid  fan             ngaiˇngiamˇ siiˇgo  loiˇ!

 

11.          �!(快來不及了)                得(慢慢來就好)

  voi fu   mˇ  doˋ eˇ               tin  tin  eˋ loiˇqiu  zo  dedˋ

menu_bottom_background

::: copy right: 苗栗縣政府教育處資訊中心
建議使用瀏覽器Firefox或Chrome