title icon 三灣國小家長委員會
menu_top_background
:::
101學年度
:::

101學年度家長委員會贊助經費芳名錄

 編號

 職稱

 姓名

 金額

     1

會長

賴元鳳

          30,000

     2

副會長

黃聰明

           3,000

     3

副會長

傅名頡

           3,000

     4

常務委員

溫志明

           2,000

     5

常務委員

龐紹華

           2,000

     6

常務委員

溫世華

           5,000

     7

委員

古博才

           2,000

     8

委員

張峯淇

           2,000

     9

委員

王信宗

           2,000

    10

委員

鍾金光

           1,000

    11

諮詢顧問

廖順和

           2,000

    12

諮詢顧問

梁召明

           5,000

    13

諮詢顧問

溫志強

           5,000

    14

諮詢顧問

呂明城

           3,000

    15

諮詢顧問

郭智傑

           5,000

    16

諮詢顧問

溫明德

           3,000

    17

顧問

楊智雄

           3,000

    18

顧問

陳順和

           3,000

    19

顧問

李聲勇

           7,000

    20

顧問

湯春蓮

           1,000

    21

顧問

吳文宏

           3,000

    22

顧問

陳仁青

           5,000

    23

顧問

陳乾文

           5,000

    24

顧問

劉興顥

           5,000

    25

顧問

陳日盛

           3,000

    26

顧問

廖盛榮

           5,000

    27

顧問

黃文生

           2,000

 合計

 

 

         117,000

menu_bottom_background

::: copy right: 苗栗縣政府教育處資訊中心
建議使用瀏覽器Firefox或Chrome