title icon 三灣國小家長委員會
menu_top_background
:::
102學年度家長會
:::

我們最堅強的後盾~

三灣國民小學102學年度家長會

職稱

家長姓名

職稱

家長姓名

職稱

家長姓名

會長

黃聰明

委員

賴信諺

諮詢顧問

郭智傑

副會長

王信宗

委員

張勝勛

諮詢顧問

溫明德

副會長

傅名頡

委員

林益平

諮詢顧問

賴元鳳

常務委員

曾郡騰

委員

黃陳建東

顧問

徐耀昌

常務委員

龐紹華

委員

黃龍亮

顧問

李聲生

常務委員

饒士奇

委員

溫仁冬

顧問

梁民昇

常務委員

古博才

委員

呂學明

顧問

楊智雄

常務委員

傅紹誠

委員

張雙林

顧問

陳順和

常務委員

曾玟棋

委員

張達志

顧問

李聲勇

委員

風欣怡

委員

羅紫平

顧問

湯春蓮

委員

黎又陞

委員

溫世華

顧問

吳文宏

委員

劉恭銘

委員

李蓬財

顧問

陳仁青

委員

鍾尚宇

諮詢顧問

曾武雄

顧問

陳乾文

委員

張榮安

諮詢顧問

溫光郎

顧問

劉興顥

委員

林萬春

諮詢顧問

胡貴庭

顧問

陳日盛

委員

邱建為

諮詢顧問

陳光洋

顧問

陳耀基

委員

陳毓增

諮詢顧問

廖順和

顧問

廖盛榮

委員

邱世賢

諮詢顧問

梁召明

顧問

邱騰森

委員

沈昶辰

諮詢顧問

溫志強

顧問

古淑枝

委員

張仁科

諮詢顧問

呂明城

顧問

曾順隆

委員

張孟誠

諮詢顧問

彭淼坤

顧問

黃文生

附記:諮詢顧問乃歷任會長。

menu_bottom_background

::: copy right: 苗栗縣政府教育處資訊中心
建議使用瀏覽器Firefox或Chrome